Ctsp Isi Yalitim Levhasi İçin Subasman Profili

CTSP ISI YALITIM LEVHASI İÇİN SUBASMAN PROFİLİ

پروفیل آلومینیومی برای منظم شروع کردن به چیدن صفحه های عایق حرارتی و اجرا و پایان درست آن استفاده می شود .

الوصف

این پروفیل ها متناسب با ظخامت صفحه  های عایق حرارتی تولید می شود . مانع از ترک در اثر ورود ضربه به قسمت های پایین کار می شود . طول پروفیل 2.5 متر می باشد .

حزم

CTSP3 - 3 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP4 - 4 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت için - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP5 - 5 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP6 - 6 برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP7 - 7 برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP8 - 8 برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP10 - 10 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP12 - 12 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد
CTSP14 - 14 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت - 2,50 mt x 10 عدد