Ctv Vidali Dübeller

CTV VİDALI DÜBELLER

پیچ های دوبل برای صفحه های عایق حرارتی

الوصف

این پیچ های دوبل به منظور نصب و ثابت نمودن صفحه های عایق حرارت بر روی پنل گچی ,چوب و فلز  استفاده می شود .

حزم

CTV40 - 40 mm (2-3 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت)
CTV50 - 50 mm (4-5 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت)
CTV70 - 70 mm (6-7 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت
CTV90 - 90 mm (8-9 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت)
CTV110 - 110 mm (10-11 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت)
CTV130 - 130mm (12-13 cm برای صفحه های عایق حرارت با ظخامت)
500 عدد در یک بسته