Ctpl-F Fileli Polistrol Köşe Profili (10X10 Cm)

CTPL-F FİLELİ POLİSTROL KÖŞE PROFİLİ (10X10 CM)

پروفیا سوراخ دار برای استفاده در نقطه های ضعیف

الوصف

پروفیل پلی استرول سوراخ دار برای استفاده در زاویه های مختلف گوشه های ضعیف  که خطر ترک بیشتری دارند و بیشتر مورد فشار و حرکت های مکانیکی بنا قرار می گیرند. ضخامت 1.5 میلی متر – 2.5*2.5 سانتی متر – طول 2.5 متر  - از هر دو طرف 12.5 سانتی متر توری دارد . اجرای اسان و سریع را ممکن می سازد .

حزم

2.5 متر * 50 عدد