Ct Xps

CT XPS

صفحه های عایق حرارتی پلی استایرن اکسترود شده

الوصف

کلاس آتش  E  می باشد .
محاسبات انتقال حرارت 0.035  W/mK می باشد.
کاملا عایق گرما و سرما می باشد .

حزم

CT XPS ظخامت 3 cm - 14 عدد, 10,5 m2
CT XPS ظخامت 4 cm - 10 عدد, 7,5 m2
CT XPS ظخامت 5 cm - 8 عدد, 6 m2
CT XPS ظخامت 6 cm - 7 عدد, 5,25 m2
CT XPS ظخامت 7 cm - 6 عدد, 4,5 m2
CT XPS ظخامت 8 cm - 5 عدد, 3,75 m2
CT XPS ظخامت 10 cm - 4 عدد, 3 m2
CT XPS ظخامت 12 cm - 3 عدد, 2,25 m2