حساب الاستهلاك
Cermifilm

CERMIFILM

پرایمر

الوصف

پرایمر با پایه رزین سینتتیک که جذب آب را روی سطوح متعادل می کند. سطوح منفذدار را برای استفاده از ساروج های سیمانی آماده می سازد. پیش از استفاده از چسب کاشی، ترکیبات هم سطح کننده و پلاسترها منافذ موجود روی سطوح را منظم می کند که باعث افزایش قابلیت چسبندگی سطح زیرلایه و چسبندگی ساروج ها می شود. آماده مصرف است.

استخدام الأماكن

مناسب برای پرایمر کردن عمودی و افقی در فضاهای داخلی و بیرونی. ایده آل برای پرایمر کردن بتون، لایه های سیمانی ، پلاسترها، زیرلایه های سنگ گچی و چوبی  برای آماده سازی سطح پیش از استفاده از مواد سیمانی

استهلاك

مقدار پوشش تقریبی (lt/m2) با توجه به منافذ زیرلایه می تواند متفاوت باشد. پوشش یک لایه:   lt/m2 200,0 -100,0 

حزم

گالن پلاستیکی 5 لیتری (84 گالن/ kg420 روی هر پالت)

الألوان