TÜKETİM HESAPLAMA
Cermifilm Plus

CERMIFILM PLUS

پرایمر قوی

TANIMI

پرایمر با پایه رزین سینتتیک با چسبندگی قوی  و پرکننده های معدنی که جذب آب را روی سطوح متعادل می کند یا کاهش می دهد. پیش از استفاده از چسب کاشی، ترکیبات هم سطح کننده و پلاسترها منافذ موجود روی سطوح کم منفذ یا فاقد منفذ را منظم می کند که باعث افزایش قابلیت چسبندگی سطح زیرلایه و چسبندگی ساروج ها می شود. آماده مصرف است.

KULLANIM YERLERI

مناسب برای پرایمر کردن عمودی و افقی در فضاهای داخلی و بیرونی. ایده آل برای پرایمر کردن سطوح کم منفذ یا فاقد منفذ  مانند بتون، لایه های سیمانی ، پلاسترها، زیرلایه های سنگ گچی و چوبی، کاشی کاری قبلی و سطوح مرمری  برای آماده سازی سطح پیش از استفاده از مواد سیمانی. به خصوص مناسب برای پرایمر کردن پیش از کاشی کاری روی کاشی های قبلی.

TÜKETIM

مقدار پوشش تقریبی (lt/m2) با توجه به منافذ زیرلایه می تواند متفاوت باشد. پوشش یک لایه:   lt/m2 400,0 -300,0 

AMBALAJ

گالن پلاستیکی  kg 10 (48 گالن/ kg480 روی هر پالت)

RENKLER